Privacy

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Om goede zorg of hulpverlening te kunnen bieden, hebben wij enkele persoonlijke gegevens van u nodig. Onze professionals noteren echter alleen de gegevens die nodig zijn voor de verleende zorg of dienst. Deze gegevens worden bewaard in uw dossier en vertrouwelijk behandeld. Binnen OmniaZorg mogen slechts diegenen uw gegevens inzien voor wie dat vanwege hun functie nodig is.

Onze professionals hebben een strikte geheimhoudingsplicht. Soms kan het voor de zorg of hulpverlening van belang zijn dat een medewerker van OmniaZorg met een andere hulpverlener die betrokken is bij uw zorg of hulpverlening, overlegt of informatie uitwisselt. Uiteraard wordt vooraf hiervoor uw toestemming schriftelijk gevraagd.

U heeft het recht om uw dossier in te zien en om te weten welke gegevens van u genoteerd worden en waarom. Als u vindt dat daar foutieve gegevens of te veel gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om deze te laten veranderen.

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijke vereiste termijn bewaard (15 jaar) en daarna vernietigd. Meer informatie kunt u vinden in ons privacyreglement. Hierin zijn uw rechten en plichten en die van OmniaZorg uitgebreid vastgelegd.