Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. Voor de cliënt zijn zij onmisbaar. Het geven van mantelzorg kan echter zwaar zijn. Wanneer de last groter dreigt te worden dan de draagkracht lopen mantelzorgers het risico overbelast te raken.

We vinden het belangrijk dat mantelzorgers hun taak zo goed mogelijk kunnen vervullen zonder overbelast te raken. Daarom verdienen mantelzorgers ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorgtaken . OmniaZorg streeft ernaar de informele en de professionele zorg beter op elkaar af te stemmen en te verbinden. Hiermee voorkomen we overbelasting en dragen we bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. We richten ons daarom niet alleen op de cliënt, maar ook op de mantelzorger.

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand die langdurig (en onbetaald) zorgt voor zorgbehoevenden in zijn/haar directe omgeving. Het gaat vaak om de intensieve zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, (schoon)ouder, kind, ander familielid, vriend, kennis of buur. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener. De zorg die hij/zij verleent vloeit voort uit de sociale relatie en persoonlijke band met de zorgbehoevende. Vaak kiest iemand er niet bewust voor om mantelzorger te worden, maar rolt hij/zij erin. Door de bestaande sociale relatie bestaat bij de zorgbehoevende en de mantelzorger een al dan niet uitgesproken verwachting en vanzelfsprekendheid.

Visie op mantelzorg

Om kwalitatieve zorg te kunnen verlenen, is een goede samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en OmniaZorg van groot belang. In dit samenspel ligt de regie bij de cliënt. OmniaZorg beschouwt de mantelzorger als gelijkwaardige partner en betrekt hem/haar bij het zorgproces. Zo is in het zorgdossier terug te vinden of er een mantelzorger aanwezig is en welke afspraken met hem/haar zijn gemaakt. Hierbij bepaalt de mantelzorger zelf zijn/haar inbreng. De mantelzorger wordt ook betrokken bij de evaluaties van het zorgplan.
Professionals van OmniaZorg respecteren en waarderen de mantelzorgers en hun betrokkenheid en deskundigheid en vice versa Zij stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en wisselen informatie en ideeën met elkaar uit. Onze professionals hebben ook oog voor het welzijn en de behoeften van de mantelzorgers. Zij waken ervoor dat de mantelzorger overbelast raakt en zijn zich bewust van eventuele tekenen van overbelasting.
Daar waar mantelzorgers behoefte hebben aan ondersteuning biedt OmniaZorg ondersteuning op maat. Het doel hiervan is de draaglast van mantelzorgers te verminderen en de draagkracht in stand te houden of te vergroten. De mantelzorger kan zijn/haar taak vervolgens kwalitatief beter uitvoeren en in de wetenschap dat hulp nooit ver is. . Dit alles draagt bij aan het voorkomen van lichamelijke-, psychische- en/of emotionele overbelasting.

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand die langdurig (en onbetaald) zorgt voor zorgbehoevenden in zijn/haar directe omgeving. Het gaat vaak om de intensieve zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, (schoon)ouder, kind, ander familielid, vriend, kennis of buur. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener. De zorg die hij/zij verleent vloeit voort uit de sociale relatie en persoonlijke band met de zorgbehoevende. Vaak kiest iemand er niet bewust voor om mantelzorger te worden, maar rolt hij/zij erin. Door de bestaande sociale relatie bestaat bij de zorgbehoevende en de mantelzorger een al dan niet uitgesproken verwachting en vanzelfsprekendheid.

Uitgangspunten bij ondersteuning mantelzorg

OmniaZorg hanteert de volgende uitgangspunten voor mantelzorgondersteuning:

  • De zorg krijgt vorm in samenspraak met de cliënt en diens mantelzorger(s) en wordt afgestemd op hun behoeften en wensen;
  • Mantelzorgers worden betrokken in het zorgproces. Dit kunnen zowel in- als uitwonende mantelzorgers zijn;
  • Met de instemming van de cliënt, worden mantelzorgers geïnformeerd over de zorgverlening en betrokken bij de evaluatie van de zorgverlening;
  • Wij houden rekening met de specifieke situatie, omstandigheden, wensen en behoeften van mantelzorgers;
  • Wanneer mantelzorgers zelf behoefte hebben aan hulp of ondersteuning geven ze zelf aan wanneer en op welk wijze ze dit willen ontvangen. Dit is  situatieafhankelijk en vraagt om maatwerk;
  • We schenken aandacht aan de draagkracht en draaglast van mantelzorger en de balans daartussen en maken dit bespreekbaar;
  • Wij bieden ondersteuning en hulp aan mantelzorgers en geven praktische tips, informatie en voorlichting. Om mantelzorgers te ontlasten, nemen wij,  daar waar nodig, taken over;
  • Mantelzorgers kunnen bij OmniaZorg terecht met vragen en opmerkingen.