Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. Voor de cliënt zijn zij onmisbaar. Het geven van mantelzorg kan echter als zwaar worden ervaren. Daardoor lopen mantelzorgers  een verhoogd risico op overbelasting wanneer de draaglast groter dreigt te worden dan de draagkracht. OmniaZorg vindt het belangrijk dat mantelzorgers hun taak zo goed mogelijk kunnen vervullen zonder overbelast te raken. Bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken verdienen mantelzorgers ondersteuning en begeleiding. OmniaZorg streeft ernaar om de informele en de professionele zorg beter met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen. Hiermee wordt overbelasting van de mantelzorger voorkomen. Bovendien komt dit ten goede aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarom richt OmniaZorg zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de mantelzorger.

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand die langdurig (en onbetaald) zorgt voor zorgbehoevenden in zijn directe omgeving. Het gaat vaak om de zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, (schoon)ouder, kind, ander familielid, vriend, kennis of buur. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener. De zorg die hij of zij verleent vloeit voort uit de sociale relatie en persoonlijke band met de zorgbehoevende. Door de bestaande sociale relatie bestaat bij de zorgvrager en de mantelzorger een al dan niet expliciet uitgesproken verwachting en vanzelfsprekendheid. Vaak kiest men er niet bewust voor om mantelzorger te worden. Er wordt namelijk vaak gezegd dat men als het ware erin rolt. Mantelzorg is vaak intensief en langdurig.

Visie op mantelzorg

Om hoogkwalitatieve zorg te verlenen, is een goede samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en OmniaZorg van groot belang. In dit samenspel tussen deze partijen ligt de regie bij de cliënt. OmniaZorg beschouwt de mantelzorger als gelijkwaardige partner en betrekt hem of haar bij het zorgproces. Zo is in het zorgdossier terug te vinden of er een mantelzorger aanwezig is en welke afspraken met hem of haar zijn gemaakt. Hierbij bepaalt de mantelzorger zelf zijn of haar inbreng en op welke wijze dit vorm krijgt. De mantelzorger wordt ook betrokken bij de evaluaties van het zorgplan.

Professionals van OmniaZorg respecteren en waarderen de mantelzorgers en hun deskundigheid. Zij stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en wisselen informatie en ideeën met elkaar uit. Onze professionals hebben oog voor het welzijn en de behoeften van de mantelzorgers. Zij waken ervoor dat de mantelzorger overbelast raakt en dienen tijdig tekenen van overbelasting te signaleren.

Mantelzorgers kunnen behoefte hebben aan ondersteuning. OmniaZorg voorziet hierin en biedt ondersteuning op maat aan mantelzorgers. Het doel hiervan is de draaglast van mantelzorgers te verminderen en de draagkracht in stand te houden of te vergroten.  De mantelzorger kan zijn of haar taak kwalitatief beter uitvoeren en weet waar hij of zij hulp kan vragen. Dit alles draagt ertoe bij dat lichamelijke, psychische en/of emotionele overbelasting wordt voorkomen.

OmniaZorg hanteert de volgende uitgangspunten voor mantelzorgondersteuning:

  • De zorg krijgt vorm in samenspraak met de cliënt en diens mantelzorger(s) en wordt afgestemd op hun behoeften en wensen;
  • We vinden het belangrijk om mantelzorgers te betrekken in het zorgproces. Dit kunnen zowel in- als uitwonende mantelzorgers zijn;
  • Met de instemming van de cliënt, worden mantelzorgers geïnformeerd over de zorgverlening en betrokken bij de evaluatie van de zorgverlening;
  • We zijn ons ervan bewust dat mantelzorgers eigen wensen en behoeften hebben. Wij houden rekening met de specifieke situatie en omstandigheden van de mantelzorger;
  • Mantelzorgers hebben soms zelf behoefte aan hulp of ondersteuning. Zij geven zelf aan wanneer en op welk wijze dit wenselijk is. Dit is situatieafhankelijk en vraagt om maatwerk;
  • We schenken aandacht aan de draagkracht en draaglast van de mantelzorger, de balans daartussen en maken dit bespreekbaar;
  • Wij bieden ondersteuning en hulp aan de mantelzorger en geven praktische tips, informatie en voorlichting. Om de mantelzorgers te ontlasten, nemen wij, daar waar nodig is, de taken over van mantelzorgers;
  • Mantelzorgers kunnen bij OmniaZorg terecht met vragen en opmerkingen.