OmniaZorg wil iedereen, die te maken krijgt met een zorgvraag in de thuissituatie, de meest passende kwalitatieve zorg en ondersteuning bieden. We maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van alle betrokken zorgverleners, familieleden en vrijwilligers en organiseren, in overleg met de cliënt, de beste zorg samen met alle betrokken partijen.

Certificeringen

OmniaZorg is in het bezit van het Gouden Prezo-kwaliteitslabel . Prezo is een manier van werken en denken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. Prezo richt zich niet op protocollen, systemen of richtlijnen, maar kijkt in eerste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan cliënten. Meer informatie is te vinden op de Perspekt website.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De brancheorganisaties in de zorg hebben regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht van zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. OmniaZorg volgt als betrouwbare, integere en professionele partner de richtlijnen van deze code. De Governancecode Zorg stelt eisen aan het werk van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van OmniaZorg. Om aan de eisen te voldoen, hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onder andere afspraken gemaakt over scholing, het eigen functioneren en de evaluatie daarvan. Deze afspraken zijn opgenomen in reglementen. Reglementen die bijvoorbeeld de verhouding tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vastleggen.

Stichting Omnia

Om een nog grotere bijdrage te leveren aan de maatschappij heeft OmniaZorg in 2014 stichting Omnia opgericht. Stichting Omnia wil het maatschappelijk welzijn van de inwoners van de regio waarin we actief zijn bevorderen. Daarbij is er specifieke aandacht voor het welzijn van ouderen van niet- westerse afkomst. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar manieren waarop ze kunnen participeren binnen de samenleving en een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de sociale cohesie tussen inwoners van verschillende afkomst en verschillende generaties. Het tegengaan van sociaal isolement en het stimuleren van zelfredzaamheid, wederzijds begrip en verbinding zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Stichting Omnia werkt met betrokken vrijwilligers die zich graag inzetten om het welzijn van ouderen te bevorderen. OmniaZorg vindt dit ontzettend belangrijk en ondersteunt dit initiatief dan ook van harte. Binnenkort is er meer informatie beschikbaar op de Stichting Omnia website.

Compliment van Social Return

OmniaZorg heeft een compliment mogen ontvangen van de gemeente Den Haag in verband met het behalen van de doelstellingen ten aanzien van de regeling Social Return. Door deze regeling helpt OmniaZorg als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek. Het werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag kwam bij ons lang om het compliment te overhandigen.