Wat is het PREZO gouden keurmerk van Perspekt?

TROTS EN BLIJ OP ONS GOUDEN KEURMERK

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds 2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd auditoren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatiebreed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn. Het gaat hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of cliënten én hun mantelzorgers goede zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen de cliënten zich op hun gemak? Voelen ze zich gehoord en begrepen? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken, met respect voor hun eigen doen en laten?

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Thuiszorg (wat mag u als client of mantelzorger verwachten van Thuiszorg?).

De Gouden Keurmerk die wij hebben mogen ontvangen, heeft een geldigheid van drie jaar, maar de kwaliteit wordt jaarlijks met korte APK-achtige audits gecontroleerd.

SBB Erkend leerbedrijf

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

OmniaZorg is een erkende toegelaten instelling

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staan.

Dublinstraat 48
2713 HS Zoetermeer
Tel: 085 – 40 19 210
contactformulier